Skip Navigation

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) platí při nákupu v internetovém obchodě Organique.cz, provozovaném obchodníkem Renatou Kultánovou, IČO 73230189: , Dolní Lomná 63 (dále jen „Prodávající“).
Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.
2. Vymezení pojmů
Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro další podnikání s těmito výrobky.
Kupující, který není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého dalšího podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.organique.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.
K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, neuvede-li kupující adresu v objednávce, má se za to, že místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, je nutno uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
4. Cena zboží
Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
5. Zobrazení zboží
Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodu nově formulované vůně,objemu, či vnějšího vzhledu obalu.
6. Způsoby platby, náklady na doručení
Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:
-bankovním převodem
Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací e-mail, ve kterém naleznete informace k platbě. Expedici zboží dle objednávky je Prodávající povinnen uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky. Při platbě bankovním převodem je kupujícímu účtována doprava 75Kč k ceně zboží dle katalogu.
-na dobírku (hotově při převzetí zboží)
Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce). Při platbě na dobírku je kupujícímu účtována doprava 95 Kč. K ceně zboží dle katalogu.
-hotově při osobním odběru
Při osobním odběru je doprava ZDARMA. Osobní odběr se uskuteční na adrese Prodávajícího, nebo po vzájemné dohodě na určeném místě.

Při nákupu nad 3000 Kč není doprava účtována nezávisle na způsoby platby kupní ceny.

7. Způsob doručení
Doručení zajišťuje Česká pošta nebo kurýrní společnost. Zboží je doručováno na kupujícím uvedenou adresu v objednávce. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.
Pokud vyberete způsob doručení Českou poštou, bude balíček doručovat poštovní doručovatel na Vaší domácí adrese do 48 hodin od odeslání z našeho skladu. Pokud Vás nezastihne doma, nechá vám ve schránce oznámení o uložení zásilky. Balíček si budete moci vyzvednout v otevíracích hodinách na vaší poště do sedmi dnů od neúspěšného doručení. Objednané zboží je zasíláno obchodním balíkem České pošty.
Jestliže zvolíte doručení námi vybranou kurýrní službou, obdržíte zásilku taktéž do 48 hodin od expedice. Na vaši dodací adresu přijede dodávka a řidič vám balíček předá.
8. Dodací podmínky
Termín dodání
Zboží, které je skladem, Prodávající odešle do 3 pracovních dnů od doručení objednávky Kupujícímu kamkoli po ČR. V případě, kdy kupujícím objednané zboží prodejce nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat a navrhne další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí kupující poškození, či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím.
9. Reklamace a záruka zboží
Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců
Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.
Záruční podmínky a proces reklamace, upravuje v podrobnostech reklamační řád.
10. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
Pokud se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně na e-mail nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo již odeslané, či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, a to v neporušeném stavu, nepoužité. Má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
V případě, že kupující použije zboží, které podléhá opotřebení, není kupující po použití tohoto zboží oprávněn odstoupit od smlouvy.
K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán.
Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele.
Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu, či jinak, na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.
Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:
Renata Kultánová
Dolní Lomná 63
73991
Možnost odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy předmětné zboží není na skladě, nebo jej není možné dodat, případně se výrazným způsobem změnila cena zboží.
V případě, že tato situace nastane, bude Prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo na e-mail za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
11. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
12. Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.edna 2012. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Reklamační řád
Tento reklamační řád je platný od 1.1.2012
I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a Prodávajícím, jak je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
II. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, záruční doba je obecně 24 měsíců pro spotřebitele.
Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem je 6 měsíců.
Reklamace se řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník .a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
zboží bylo poškozeno přírodními živly, nebo nevhodně uloženo
zboží bylo poškozeno běžným opotřebením
III. Záruční podmínky
Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné, poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: organique@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Místem pro uplatnění reklamace je adresa Prodávajícího.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE". Zásilka musí obsahovat: kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
IV. Reklamace a její uplatnění
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží ,
není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.